Buche

Furnier

Buche

Sonstige Bezeichnungen
Buche, Buche gedämpft, Fagus Sylvatica, Rotbuche, Hétre, Beech, Beech steamed, Faggio, Bükk gőzölt, Buk, Бук, Bukva, buk, Fag aburit, Bukev, 榉木, haya, Бук парен
Botanische Bezeichnung
Fagus Sylvatica


3211


6.319 m²


0,56 mm (283)
0,90 mm (105)
1,40 mm (21)
2,50 mm (33)
0,70 mm (1)
Max. Breite
80 cm
Max. Länge
520 cm
Min. Breite
1 cm
Min. Länge
50 cm

Top 3 Furniere Buche

Fläche
1.323,41 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
5652
Stammnummer
002457-18
Stammverkauf

Fläche
1.070,63 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
106704
Stammnummer
496979-01
Stammverkauf

Fläche
747,48 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
5652
Stammnummer
003086-18
Stammverkauf